Το καταστατικό του Συλλόγου

Ο Σύλλογος Γονέων Εκπαιδευτηρίων Δούκα ιδρύθηκε το 2012.

Μέλη του μπορούν να είναι γονείς μαθητών και μαθητριών που φοιτούν στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. 

Το Καταστατικό του Συλλόγου είναι διαθέσιμο εδώ, για όσους γονείς ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τους σκοπούς και τη λειτουργία του Συλλόγου.  

                                             ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

                    ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Σύλλογος Γονέων με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ» με έδρα το Δήμο Αθηναίων. Μεταβολή της έδρας δεν συνεπάγεται και τροποποίηση του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Συλλόγου Γονέων είναι:

α. H στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τη Διοίκηση και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος αναφορικά με την εκπαίδευση την ηθική διαπαιδαγώγηση, την ασφάλεια και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

β. H διατήρηση του υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου του σχολείου. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογος αναλαμβάνει να εργαστεί για:

1) την καταπολέμηση οποιωνδήποτε διακρίσεων σε βάρος μειονεκτούντων μαθητών και την προώθηση πνεύματος ισότητας και αλληλεγγύης,

2) την αμφίδρομη ενημέρωση γονέων και σχολείου,

3) την προώθηση αιτημάτων για την επίλυση προβλημάτων, με παραστάσεις, υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους, χρήση των ΜΜΕ και όποιον άλλον τρόπο κριθεί απαραίτητος,

4) τη χορήγηση υποτροφιών και απονομή ηθικών βραβείων για τους αριστούχους στην επίδοση και στο ήθος μαθητές και μαθήτριες του σχολείου,

5) κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

γ. Η διευκρίνιση ζητημάτων που αφορούν τη σχέση των γονέων με το Σχολείο.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη δικαιούνται να γίνουν οι γονείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Δούκα. Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, χρώματος ή θρησκείας, που έχουν προσφέρει ηθική ή υλική βοήθεια ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και του σχολείου μετά από γραπτή πρόταση του Δ.Σ.. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγουν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Αποτελεί τιμή για το σύλλογο η παρουσία τους στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και η διατύπωση των απόψεών τους χωρίς ψήφο.

3. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν: α) Να καταβάλουν το ποσό που καθορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφή και για ετήσια συνδρομή. β) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και ανάλογα με τις δυνατότητες τους στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. γ) Να εκτελούν πρόθυμα οποιαδήποτε εργασία ή αποστολή τους έχει ανατεθεί από τα όργανα του Συλλόγου (Δ.Σ. ή Γ.Σ.) για την πρόοδο αυτού και την προώθηση των σκοπών του, εφόσον την έχουν αποδεχτεί. δ) Να τηρούν το Νόμο, το Καταστατικό και να πειθαρχούν και να εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων του είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη, ακόμα και γι' αυτούς που είχαν μειοψηφήσει κατά τη λήψη τους.

4. Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλόγου αποβάλλεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών , αφού τηρηθεί προδικασία.

ΑΡΘΡΟ 4

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

1) Όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτηση τους στο Δ.Σ.

2) Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο.

3) Όσοι δεν έχουν μαθητές που φοιτούν στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Οι γονείς που συμμετέχουν ως μέλη στο Δ.Σ. και στην Ελεγκτική Επιτροπή, παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου και χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητα τους ως μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής μόλις δεν έχουν μαθητές στα Εκπαιδευτήρια Δούκα και αναπληρώνεται η θέση τους από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από τις ετήσιες συνδρομές του κάθε μέλους και το αρχικό δικαίωμα εγγραφής, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση.

2. Πόροι επίσης μπορούν να προέλθουν από κάθε εισφορά από χαριστική αιτία, όπως επίσης και από έσοδα από διάφορες μορφωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ειδικά συμφωνείται ότι η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή να διανέμεται στα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 6

Όργανα του Συλλόγου είναι: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο το 1° τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

2. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει σ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. Αν δεν πραγματοποιηθεί η απαρτία συγκαλείται νέα επαναληπτική Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα. Στις αρχαιρεσίες, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία γονέων που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας (παρουσία γονέων που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και σ' αυτήν την επαναληπτική Γ.Σ., συγκαλείται νέα επαναληπτική Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε και βρίσκεται η Γ.Σ. σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

3. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από δέκα ημέρες, με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, ο δε Γραμματέας κρατάει πρόχειρα πρακτικά και τα καθαρογράφει μετά στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.

5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εάν υπάρχει ισοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία η πρόταση απορρίπτεται. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για: - αρχαιρεσίες δηλαδή την εκλογή μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για τα υπερκείμενα όργανα γονέων και τη σχολική επιτροπή, - για έγκριση λογοδοσίας - καθώς και για προσωπικά ζητήματα.

ΑΡΘΡΟ 8

1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης εμπίπτουν όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου βάσει του παρόντος Καταστατικού και ιδιαίτερα:

α. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων για τα υπερκείμενα όργανα και τη σχολική επιτροπή καθώς και του Προεδρείου των Γενικών Συνελεύσεων.

β. Η έγκριση της εκθέσεως της Ε.Ε. και του απολογισμού του Δ.Σ. καθώς και η έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.

γ. Η έγκριση των εσωτερικών και λοιπών κανονισμών του Συλλόγου.

δ. Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων του Συλλόγου.

ε. Η απόφαση για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτήν με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και η απόφαση για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, τη διάλυση του Συλλόγου και τη διάθεση της περιουσίας του.

στ. Η έγκριση, τροποποίηση, ακύρωση ή απόρριψη εν μέρει ή στο σύνολο τους προτάσεων ή και εισηγήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ζ. Η ανακήρυξη δωρητών, ευεργετών και επίτιμων Προέδρων του Συλλόγου.

η. Η αναπροσαρμογή των ποσών εγγραφών και ετησίων συνδρομών.

2. Η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.

3. Δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση, από μέλος του Συλλόγου, τρίτου προσώπου, μέλους ή μη, για την συμμετοχή του στα όργανα της διοίκησης, στην Γ.Σ. ή στις ψηφοφορίες,

4. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών, των νομικών συμβούλων και των υπαλλήλων του Συλλόγου απαγορεύεται να παρευρίσκονται στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γ.Σ. τρίτα πρόσωπα, εκτός αν αποφασιστεί από το Δ.Σ. η παρουσία τρίτων προσώπων ως παρατηρητών χωρίς ψήφο.

5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο πάνω στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και περιέχονται στην πρόσκληση. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας εκλογής προέδρου, μεταβολής της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 9

1.Η ημερήσια διάταξη που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις περιλαμβάνει απαραιτήτως τα εξής θέματα:

α) Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος.

β) Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού και του Ισολογισμού του προηγούμενου έτους με βάση την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής επί αυτών.

γ) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέας Διοίκησης, ως θέμα αναφέρεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων των υπερκείμενων οργάνων και αντιπροσώπων για τη σχολική επιτροπή.

2. Η συζήτηση θεμάτων που δεν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη απαγορεύεται, στην περίπτωση, δε, που θα συζητηθεί τέτοιο θέμα η απόφαση που θα ληφθεί είναι άκυρη, εκτός αν έχει ληφθεί από την πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των εργασιών της, εισάγει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συζητήσεις επ' αυτών και θέτει θέματα σε ψηφοφορία. Δίνει το λόγο σε όποιο από τα μέλη τον ζητήσει για να εκθέσει τις απόψεις του πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ανακοινώνει τα πεπραγμένα κατά τον χρόνο που πέρασε. Στη συνέχεια ο Ταμίας αναλύει τον Ταμειακό Απολογισμό και Ισολογισμό του σωματείου για το διαχειριστικό έτος που πέρασε. Μετά τον Ταμία, ένα από τα μελή της Ελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεση για τον ετήσιο έλεγχο, που διενήργησε στην οικονομική διαχείριση, στην οποία αφορά ο Ταμειακός Απολογισμός και ο Ισολογισμός.

2. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογισμό, τον Ισολογισμό και απαλλάσσει τη Διοίκηση του Συλλόγου από κάθε ευθύνη.

3. Για τροποποίηση του Καταστατικού και διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του 1/2 των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και με δικαίωμα ψήφου μελών, και για απόφαση για μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των μελών της Γ.Σ.

4. Στην ψηφοφορία για την έγκριση του ισολογισμού και Ταμειακού Απολογισμού και την απαλλαγή της Διοίκησης από τη διαχειριστική ευθύνη, δεν συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ.

5. Στην περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται με ανάταση της χειρός με σχετική πλειοψηφία 3μελης Εφορευτική Επιτροπή με Πρόεδρο τον πλειοψηφήσαντα. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ως μέλη για κανένα άλλο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 11

Μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν τα πρακτικά που τήρησε ο Γραμματέας της και τα παραδίδουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 12 Εφόσον μετά την πάροδο του αναγκαίου για τις εργασίες της χρόνου δεν έχουν ολοκληρωθεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να διακοπεί με απόφαση της απλής πλειοψηφίας και να αναβληθεί για την επόμενη ημέρα ή μετά από 7 ημέρες στον ίδια τόπο και για την ίδια ώρα που είχε ορισθεί η συνοδός της.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ. που εκλέγεται για 2 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία, και με έντυπο ψηφοδέλτιο όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Ταυτοχρόνως εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, τα πέντε (5) πρώτα επιλαχόντα κατά την εκλογή.

2. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο. Β' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Αν αυτός δεν συγκαλέσει σε σώμα αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος αμέσως μετά την παρέλευση της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας των 8 ημερών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα έναντι του Συλλόγου για τις ζημιές που οφείλονται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου συνεδριάζει τακτικά μια φόρα το μήνα τουλάχιστον (εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο), έκτακτα δε όσες φορές παραστεί ανάγκη ή εάν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον σύμβουλοι με αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 14

1. Η συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα, κοινοποιώντας τα στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια μέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

2. Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτηση τους, στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα και δικαιολογείται το επείγον της συζητήσεως τους. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός πέντε (5) ημερών από την εμφάνιση του επείγοντος θέματος ή την υποβολή της αιτήσεως. Στη σχετική πρόσκληση αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα ονόματα των μελών που ζήτησαν τη συνεδρίαση. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Δ.Σ., το καλεί ο Α' Αντιπρόεδρος και σε άρνηση και αυτού το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδικαίως με πρόσκληση του Β' Αντιπροέδρου ή ενός εκ των μελών, που ζήτησαν να συγκληθεί, στην οποία αναφέρεται ρητώς και η άρνηση των ανωτέρω να το συγκαλέσουν. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί στην περίπτωση αυτή το μέλος το οποίο είχε πλειοψηφήσει έναντι των άλλων.

3. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, στις οποίες κλήθηκε και δεν ειδοποίησε για τη μη συμμετοχή του, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

4. Η θέση του Δ.Σ. που κενούται, συμπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη και εφόσον ο αριθμός της Διοίκησης δεν ανέρχεται σε εφτά (7), το Δ.Σ. λειτουργεί κανονικά εάν έχουν απομείνει τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης του Συλλόγου και της διαχείρισης της περιουσίας του, πλην εκείνων των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του κινείται μέσα στα πλαίσια του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Ενδεικτικά: α. Συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς, απαραίτητους για τη λειτουργία του Συλλόγου, τους οποίους και υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση και φροντίζει για την τήρηση τους. β. Καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου. γ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των Κρατικών Αρχών. δ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις. ε. Μεριμνά για την έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού περιοδικού. στ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. ζ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση.

3. Για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτές τηρούνται πρακτικά από το Γραμματέα. Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται μετά από κάθε συνεδρίαση με τις υπογραφές των μελών που συμμετείχαν σ' αυτήν. Κανένα μέλος του Δ.Σ. δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην οποία μετείχε, όλα όμως τα μέλη έχουν το δικαίωμα στην περίπτωση που διαφωνούν να ζητήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά ή άποψη τους συνοπτικώς κατά τα ουσιαστικά της σημεία.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου: α) εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής και άλλης αρχής. β) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. γ) Οργανώνει τις δραστηριότητες του Συλλόγου με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων. δ) Λαμβάνει μέτρα για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων. ε) Συντονίζει τη σχέση του Συλλόγου με το Σχολείο.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Α' Αντιπρόεδρος: α) ασχολείται με τον τομέα της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης των μεθόδων εργασίας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, β) αποτελεί τον κύριο συνδετικό κρίκο των τακτικών μελών με το διοικητικό συμβούλιο, γ) παρακολουθεί και ενημερώνει τακτικά τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την πορεία της δράσης του σωματείου και δ) αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Β' Αντιπρόεδρος: α) είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και την προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, συγκαλεί επιτροπές και οργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικού περιεχομένου και β) αναπληρώνει τον Α' Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο Γ. Γραμματέας: α) Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί το αρχείο και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και το μητρώο των μελών. β) Χειρίζεται την αλληλογραφία και τα πρακτικά του Συλλόγου. γ) Φροντίζει για την περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων από τις συνελεύσεις. δ) Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Τον Γ. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. ως αναπληρωτής του με απόφαση του συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Ταμίας: α) Τηρεί τα ταμειακά βιβλία και εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις συνδρομές, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του. β) Αναλύει τα μηνιαία και ετήσια οικονομικά του Συλλόγου. γ) Για κάθε διακίνηση των χρημάτων ή της περιουσίας του συλλόγου είναι υποχρεωτική η υπογραφή του προέδρου και του ταμία.

ΑΡΘΡΟ 20

  • Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πριν από τη λήξη της διετούς θητείας των οργάνων του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
  • Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να εκλέγεται στο Δ.Σ. εφόσον έχει εξοφλήσει όλες τις συνδρομές του έως την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται βάσει καταλόγων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3. Η ανακοίνωση για τη διενέργεια αρχαιρεσιών κοινοποιείται στα μέλη με έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε και όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα υποχρεούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε προθεσμία τριών (3) ημερών πριν από την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών.

4. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο.

5. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που δεν καθυστερούν συνδρομές και κάθε άλλη οφειλή προς το Σύλλογο. Τα μέλη μπορούν όμως να καταβάλουν τις καθυστερημένες συνδρομές και οφειλές κατά την ώρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στον Ταμία και να ασκήσουν εν συνεχεία το εκλογικό τους δικαίωμα.

6. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διενεργείται στο χρόνο που θα ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.

7. Κάθε τακτικό μέλος προσέρχεται αυτοπρόσωπα και ψηφίζει θέτοντας σταυρό δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης είναι από ένας (1) μέχρι τρεις (3). 8. Κάθε μέλος που ψηφίζει, κατά τις αρχαιρεσίες, υπογράφει στην ειδική κατάσταση. 9. Την ανακήρυξη των υποψηφίων και των επιτυχόντων διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων. Μετά τη διαλογή συντάσσεται κατάλογος των ψηφισθέντων κατά σειρά επιτυχίας. Οι λαβόντες τις περισσότερες ψήφους επτά πρώτοι ανακηρύσσονται μέλη του Δ.Σ. και οι πέντε επόμενοι κατά σειρά επιτυχίας ως αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων από την Εφορευτική Επιτροπή, ώστε να γίνει η κατάταξη τους.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα ή υποβαλλόμενη ένσταση.

ΑΡΘΡΟ 21

  • Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ένα αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με το Καταστατικό. Στις εργασίες της προεδρεύει εκείνος που πλειοψήφησε στην εκλογή.

2. Εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία τακτικώς μεν στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, εκτάκτως δε οποτεδήποτε το αποφασίσουν ομοφώνως τα μέλη της.

3. Εξετάζει έγγραφα και βιβλία του Συλλόγου και συντάσσει έκθεση γιο τη διαχείριση, την οποία και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.

4. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται οι έλεγχοι και οι εκθέσεις.

5. Σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Δ.Σ., αιτείται την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,

ΑΡΘΡΟ 22

Όποτε πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, ευρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τα μισά των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τα 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23

Η διάλυση του Συλλόγου επέρχεται αυτοδίκαια, όταν τα μέλη μειωθούν κάτω των 10 ή όταν καταργηθεί το σχολείο. Επίσης, η διάλυση αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό, τότε όμως είναι απαραίτητο να παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση για διάλυση λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου που θα διατίθενται υπέρ εκπαιδευτικών σκοπών κατά την κρίση της Γ.Σ. και ουδέποτε εις το Δημόσιο και σε φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 24

Όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εσωτερική τάξη του Συλλόγου, ρυθμίζονται από εσωτερικούς κανονισμούς που ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Για τη συμμετοχή του συλλόγου σε υπερκείμενη οργάνωση (ένωση ή ομοσπονδία) αρκεί η απόφαση του Δ.Σ. που μπορεί να διορίζει και τους πρώτους αντιπροσώπους σ' αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25

Ο Σύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα που στην περιφέρεια φέρει την επωνυμία, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26

Με την ευθύνη του εκάστοτε Δ.Σ. τηρούνται υποχρεωτικά από το Σύλλογο τα εξής βιβλία:

* Μητρώο μελών του Συλλόγου με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το επάγγελμα, το έτος γεννήσεως και την ημερομηνία εγγραφής για κάθε μέλος.

* Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Συλλόγου.

* Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

* Βιβλίο Ταμείου-εισπράξεων και πληρωμών.

* Βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, όπου καταχωρείται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του.

* Βιβλίο Εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

Όλα τα εν λόγω βιβλία πρέπει να έχουν τις σελίδες τους αριθμημένες. Εκτός των προαναφερθέντων βιβλίων, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία ή παραστατικά στοιχεία, τα οποία επιβάλλονται είτε από το Νόμο είτε από την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα του. Εφόσον επιτρέπεται από το Νόμο, τα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να τηρούνται και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΑΡΘΡΟ 27

Όσα έξοδα πραγματοποιηθούν ως τη σύσταση του Συλλόγου θα αντιμετωπιστούν ως έξοδα του. Τα έξοδα αυτά θα ελεγχθούν από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 28

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 28 άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του από τα Ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται, ως έπεται: